*ទូតាំង2m មានកង់រុញ*

$145.00

Description

លេខកូដ:

?ទំហំៈ 2.0mx0.3×1.9m

?ប្រភេទឈើ: ចំហ៊ុយក្រុមហ់ុ៊ន

?ពណ័ៈ សនិងមាស

?មានភ្លើង និង អត់ភ្លើង

_______________
?គ្រឿងសង្ហារឹម BP Furniture គឺរចនាម៉ូដដោយ BP Furniture ផ្ទាល់ ! គុណភាព&តំលៃ ដែលអ្នកជឿទុកចិត្ត!
_______________
☎️069 688 092 |078 688 092
?ទតាំង: ផ្ទះលេខ#198, ផ្លូវ 371 ជិតច្រកចូលទី3 បុរីChip Mong
11°31’13.3″N 104°55’10.8″E (https://bit.ly/35F56HR)
#186 Street 371, Phnom Penh, Cambodia